اخبار

عروسی با مرد سرطانی در بیمارستان

زنی که دید تنها چند روز دیگر به عمر کسی که دوستش دارد نمانده تصمیم گرفت در بیمارستان و در حضور پزشکان و کارکنان بیمارستان و خانواده اش جشن عروسی خود رابرپاکند